കര്‍ക്കടക മാസാചരണം

karkkidaka masam special in jathakam

കര്‍ക്കടക മാസാചരണം കർക്കടകം പുലർന്നു .ഇരമ്പിയാർക്കുന മഴയിൽ, അതിനെ വകവയ്ക്കാതെ, തുഞ്ചൻറെ പൈങ്കിളി ഇന്നുമുതൽ പാടിത്തുടങ്ങും, ചിങ്ങപ്പുലരി വരെ. എന്താണ് കർക്കടകം? കൊല്ലവർഷത്തിലെ അവസാനത്തെ മാസമാണ് കർക്കടകം. സൂര്യൻ കർക്കടകരാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ ചൈതന്യത്തിനു ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. കാർഷികവൃത്തി ഉപജീവനമാർഗ്ഗമായി കൊണ്ടുപോന്നിരുന്ന കേരളീയജനതയ്ക്ക് കർക്കടകം പഞ്ഞമാസമാണ് . കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയിൽ ജോലിയോ വരുമാനമോ ഇല്ലാതിരുന്നത് തന്നെ കാരണം. കർക്കടകത്തിലെ ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിന് പണ്ടുമുതൽക്കേ മലയാളികൾ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു. വേനലിന്റെ കാഠിന്യത്തിൽ നിന്ന് … Read more

സമ്പൂർണ്ണ വിഷുഫലം – 2019

vishu hroroscope

സമ്പൂർണ്ണ വിഷുഫലം – 2019 അശ്വതി പൊതുവെ ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ വർഷമായിരിക്കും. തൊഴിൽ പരമായ നേട്ടങ്ങൾക്കും പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് തൊഴിൽ വ്യാപനത്തിനും സാധ്യത കാണുന്നു. പുതിയ വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങുവാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങൾക്കു സാധ്യതയുള്ള വർഷമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ പരമായി ഉയർച്ചയ്ക്ക് സാദ്ധ്യതകൾ കാണുന്നു. മികച്ച തൊഴിൽ സാധ്യതയുള്ള കോഴ്സുകളിൽ പ്രവേശനം നേടാനുള്ള അവസരം കൈവരും. ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവാകുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളും. വിവാഹത്തിനുള്ള തടസ്സം മാറുകയും നല്ല ബന്ധങ്ങൾ കൈ വരുകയും ചെയ്യും. ഈശ്വര ചിന്ത പുലർത്തുക, എല്ലാ … Read more

Horoscope in English based on Zodiac Sign – Astrology Predictions 2019

astrology predictions

Horoscope in English based on Zodiac Sign – Astrology Predictions 2019 Aries This will be a year of mixed fortunes for you. You should be vigilant to the negative impacts of the influences of Rahu that could affect you. There are possibilities for progress on the work and educational fronts. People who are expecting to … Read more

Astrology and Human Life

astrology in human life in online jathakam.org

Astrology and Human Life Each individual has a unique set of characteristics defined by the time and star positions at the time of the person’s birth. Astrology is the ancient stream of thought that define the way each human being lives his/her life. The importance of astrology lies in the direct influence that the planets, … Read more