നിങ്ങളുടെയോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്‍റെയോ ഭാവി എന്താണെന്നു അറിയാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ആകാംഷയുണ്ടോ?

വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട! ഗ്രഹങ്ങള്‍ പറയും നിങ്ങളുടെ ഭാവി.

നിങ്ങളുടെ കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ ജാതകം ഏതാനും ക്ലിക്ക്കുകള്‍ക്കുള്ളില്‍!!!

My Jathakam

Get Your Horoscope

  • :
  • 0.00

Malayalam Jathakam

എന്താണ് ജാതകം ?

jathakam

സൂര്യ ചന്ദ്രാദികൾ, നക്ഷത്രങ്ങൾ, എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആകാശഗോളങ്ങൾക്കു ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ഭാവിയിന്മേലുള്ള സ്വാധീനത്തെ അധിഷ്ഠാനമാക്കി ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ജീവിത പ്രമാണമായി ജാതകത്തെ നമുക്കു വ്യാഖ്യാനിക്കൻ കഴിയും . “‘കം’ ജായതേ ഇതി ജാതകം “എന്നാണു ജ്യോതിശാസ്ത്രസ്വരൂപത്തിൽ ജാതകത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത്. ഒരു ശിശുവിന്റെ ശിരസ്സ് പുറത്തു കാണുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ജന്മസമയം എന്നതാണ് ഇതിനാൽ അർഥമാക്കുന്നത്. ഒരു ശിശുവിന്റെ ജനന സമയം, പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും സ്ഥാനങ്ങൾ (ഗ്രഹനില) അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എഴുതുന്ന ജീവിത ഗ്രൻഥം എന്ന് ജാതകത്തെ പറയാവുന്നതാണ്.

ജാതകവും രാശിയും

ഭാരത ജ്യോതിഷത്തിൽ 12 രാശികളാണ് ഉള്ളത്. മേടം , ഇടവം, മിഥുനം , കർക്കടകം , ചിങ്ങം , കന്നി, തുലാം , വൃശ്ചികം, ധനു, മകരം , കുംഭം , മീനം എന്നിങ്ങനെ ആണ് അവയെ വേര്തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ രാശികൾക്കെല്ലാം ആകൃതികൾ, നിറങ്ങൾ, ദിക്കുകൾ എന്നിങ്ങനെ പല ഗുണവിശേഷങ്ങളും ഉണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് അവന്റെ ആയുസ്സ്. ജനിക്കുന്ന അന്നു മുതൽ രാശി ചക്രം തിരിയുന്നതോടൊ ആപ്പംയുസ്സിന്റെ ഓരോ താളുകൾ മറിഞ്ഞു പോകുന്നു. എന്നാൽ മഒനുരുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യ സ്ഥാനം മരണം എന്നത് മാത്രമല്ല, ഗതജന്മ ഫലങ്ങളും അനുഭവിക്കുക എന്നതും ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ ഒഴിച്ച്കൂടാനാകാത്തതാണ്. ജനനവും മരണവും എന്ന ഒരു ചക്രത്തിലൂടെ ഉള്ള കടന്നു പോക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഉള്ള അവസരമാണ് ഓരോ മനുഷ്യജന്മവും . ഭാരതീയ ജ്യോതിഷവിധി പ്രകാരം രാശി ചക്രത്തെ 27 നക്ഷത്രങ്ങളായും , ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങളെ പല പാദങ്ങളായും വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള 9 വിഭാഗങ്ങളാണ് ഓരോ രാശിയിലും ഉള്ളത്. ഒരു ശിശുവിന്റെ ജനന സമയം അനുസരിച്ചു നവഗ്രഹ സ്ഥാനങ്ങൾ കണക്കാക്കാനും ജ്യോതിഷപരമായ കണക്കുകൂട്ടചെലുയ്യുകന്നൾതിനുമായാണ് ഇപ്രകാരം ഗണിതശാ സ്ത്രപരമായി തരം തിരിവുകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജീവിതമെന്ന നാടകത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ എന്നാണല്ലോ പറയപ്പെടുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യായുസ്സു എന്നത് 120 വര്‍ഷം എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ആ  മനുഷ്യായുസ്സിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കാൻ ഇടയുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായി പ്രവചിക്കുക അസാധ്യം തന്നെ . ജനനവും മരണവും മാത്രമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ആത്യന്തിക സത്യമായുള്ളത്. ഒരു മനുഷ്യായുസ്സിൽ 108 മരണങ്ങളാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിൽ 107 അകാലമരണങ്ങളും ഒന്ന് നിത്യമായ മരണവുമാണ്. അകാലമരണങ്ങൾ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടോ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഉണ്ടാകുന്നതാഅവണ്യെ , ല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നതുമാണ്. ജ്യോതിഷവിധിപ്രകാരം തയാറാക്കുന്ന ഓൺലൈൻ മലയാളം ജാതകത്തിൽ ഇപ്രകാരം അസുഖകകരമായ നാനവിധ സംഭവങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കാ നുള്ള പല വിധപരിഹാരങ്ങളും പൂജാ വിധികളും നിര്ദേശിക്കുന്നതാണ്.

ഓൺലൈൻ മലയാള ജാതകം

അതിവേഗം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ ലോകത്തു എല്ലാം വിരൽത്തുമ്പിൽ തന്നെ ആണ്. ജാതകവും അപ്രകാരം തന്നെ. ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകളുടെ ഈ കാലത്തു, വിശ്വാസ യോഗ്യആമാധിയകാരികമായ ഓൺലൈൻ മലയാള ജാതക സെർവീസുകൾ ആണ് ഏവരുടെയും ലക്‌ഷ്യം. ഏറ്റവും സൂക്ഷഗണി്മമാതശായസ്ത്ര സാദ്ധ്യതകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായ ജാതകം എന്നതാണ് www.jathakam.org ഇൽ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതും ദശാബ്ദങ്ങളായി അനേകായിരം ആളുകളുടെ വിശ്വാസപാത്രമാകാൻ കഴിഞ്ഞതും തന്മൂലം തന്നെ.

സേവനങ്ങൾ

ബേബിനെയിം ഫൈൻഡർ – ഒരു പേരിലെന്തിരിക്കുന്നു എന്നതല്ല, ഒരു മനുഷ്യനെ നിർവചിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അത്. അക്കാരണത്താൽ തന്നെ ഒരല്പം ശ്രദ്ധയോടെയും അതിലേറെ കരുതലോ ചെടെയ്യേയുംണ്ട ഒന്നാണ് പേരിടൽ. ജനനസമയാനുസൃതമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പേരാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. ബേബി നെയിം ഫൈൻഡർ എന്ന ഓൺലൈൻ മലയാളം ജാതക സേവനത്തി ലൂടെ ജനന സമയത്തിനു അനുസൃതമായ പേര്കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇത് കേവലം നവജാതശിശുക്കൾക്കു മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതല്ല. ജീവിതത്തി ഏതൊന്റെരു ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കും ജനനസമയം, സ്ഥലം ഇത്യാദി നൽകുന്നതിലൂടെ അതുമായി ചേർച്ചയുള്ള പേരുകകൾണ്ടെത്താവുന്നതാണ്.

കരിയർ പ്രെഡിക്ഷൻ അനുയോജ്യമായ ഒരു തൊഴിൽ മേഖല കണ്ടെത്തുക എന്നത് ഏവരുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടമാണ്. ഒരാളുടെ ഗ്രഹനിലയിൽ വിദ്യാഭ്യാതൊസം തൊഴിൽ എന്നിവയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഗൃഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ മുൻനിർത്തി, സൂക്ഷ്മമായ കണക്കുകൂട്ടലു കളിലൂ’കടെരിയയാർണ് പ്രെഡിക്ഷൻ’ എന്ന ഓൺലൈൻ മലയാളം ജാതകസേവനം തൊഴിൽ സംബന്ധമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. അതിപ്രന്കാരം തൊഴിൽപാത സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങളും പദ്ധതികളും ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക്സഹായകവുമാണ്.

ന്യൂമറോളജി – സംഖ്യാ ശാസ്ത്രം അഥവാ നുമെറോളജി എന്നത് അക്കങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള കാലനിര്ണയമാണ്. ജ്യോതി ശാസ്ത്ര പ്രകാരം പൂജ്യം മുതൽ ഒൻപതു വരെയുള്ള ഓരോ സംഖ്യക്കും അധിപനാഒരുയി ഗൃഹം ഉണ്ടെന്നാണ്. അപ്രകാരം, ഓരോ ആളുടെയും പേരോ, ജന്മദിനമോ ഒക്കെയും സംഖ്യാ ശാസ്‌ത്രപരമായി കണക്കാക്കിയാൽ ഓരോ ഗൃഹങ്ങളുമാ യിഅനുബന്ധപ്പെ ടുത്താവുന്നതാണ്. അതിനാൽ തന്നെ പേരുകളിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ തദ്ഭലമായി ജീവിതത്തിൽ അതിന്റേതായ മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാ വുന്നതാണ്. നുമെറോകാളൽജിക്കുലേറ്റർ എന്ന ഓൺലൈൻ മലയാളം ജാതകസേവനം ഉപയോ ഗിച്ച് ജീവിത പാത തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

ജെം റെക്കമൻറ്റേഷൻ – ശരിയായ ഭാഗ്യ രത്‌നം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ അത്യധികം ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതാണ്. ഒരു ആളുടെ ശരീര ശാസ്ത്രവും ചക്രവും, അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യ ര്തനവുമായി താദാത്മ്യം പാലിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകുന്നതാണ്. തദ്ഭലമായി ആത്മവിശ്വാസപരമായും മാനസികപരമായും വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽ വരുന്നതായി മനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. കൃത്യതയാർന്ന രത്ന നിർദേശങ്ങൾ, തെളിയിക്കപ്പെട്ട അനുഭവ സമ്പത്ത്, വിദഗ്ധരായ രത്ന ജ്യോതിഷർ എന്നിവ ആണ് ജെംസ്റ്റോൺ റെക്കമറ്റേഷൻ എന്ന ഓൺലൈൻ മലയാളം ജാതക സേവനത്തിവാലൂഗ്ദാടെനം ചെയ്യുന്നത്.

വാസ്തു കൺസൾറ്റേഷൻ – ഭാരതത്തിൽ നിലവിലുള്ള പൗരാണികമാനിയർമാണ ശാസ്ത്രമാണ് വാസ്തു ശാസ്ത്രം. പ്രപഞ്ചമെന്നാ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ്, മനുഷ്യനും അങ്ങനെതന്നെ. വാശാസസ്ത്ര്തുത്തിൽ, പഞ്ചഭൂതങ്ങളുമായുള്ള സന്തുലിതമായ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത്. പാർപ്പിഎടംന്ന പദാർത്ഥo വരുന്ന സംസ്‌കൃത വാക്കാണ് വാസ്തു. അടിസ്ഥാനപരമായി പ്രപഞ്ചത്തിലെ നാല്കോണുകളിലെയും മനുഷ്യനിലേയും അവന്റെ ചുറ്റുപാടിലെയും ഊർജ്ജങ്ങളെയും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് വാസ്തു ശാസ്ത്രം തയാറാക്കിയിവാരിസ്തുക്കു കന്നൺത്സൾറ്റേഷൻ എന്ന സർവീസ് വഴി ഞങ്ങളുടെ പ്രഗത്ഭരായ, ഏറ്റവും പരിചയസമ്പന്നരായ വാസ്തുശാസ്ത്രവിദ്വാന്മാരുമായി നിങ്ങളുടെ വാസ്തു സംബന്ധമായ സംശയങ്ങളും ദോഷനിവാരണസാധ്യതകളും ചർച്ച ചെയ്തു തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്.

വെല്ത് ആൻഡ് പ്രോസ്പെരിറ്റി റിപ്പോർട്ട്ഒരാളുടെ സമ്പദ്‌സമൃദ്ധി അവരുടെ ഗൃഹനിലയ്ക് അനുപാദമായി ആണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഗൃഹങ്ങളുടെയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും സ്ഥാനം നമ്മുടെ ജീവിത വിധിയെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നത് ഗൃഹനിലയിലൂടെ നമുക്ക് മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ കാലവും ഗൃഹങ്ങമാറ്റളുത്തിടെനൊപ്പം നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും മാറുന്നു. സുപ്രധാനമായ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനും മുൻപായി അപ്പപ്പോഴുള്ള സമയം അതിന് അനുസൃതമാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനു ശേഷം വലിയ ചുവടുവയ്പുകൾ നടത്തുന്നതാകും ഉചിതം. വെല്ത് ആൻഡ് പ്രോസ്പെരിറ്റി റിപ്പോർട്ട് എന്ന ഓൺലൈൻ മലയാള ജാതക സർവീസ് മുഖേന വരും വർഷത്തെ സാമ്പത്തികപരഒമാരുയു മുന്നള്ളറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

മാര്യേജ് കോംപാറ്റിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് – ഹൈന്ദവ വിശ്വാസപ്രകാരം വിവാഹത്തിന് ജാതപ്പൊരുത്തം ഒഴിച്ച് കൂടാനാകാത്ത ഒന്നാണ്. സുസ്ഥിരമായ ഒരു ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിന് ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പും വിയോജിപ്പും ഇപ്രഒകാരുരം പരിധി വരെ മനസിലാകുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നതിനാലാണ് ഇ നത്ക്ഷത്ര പൊരുത്തങ്ങൾ, രജ്ജു, വേദം എന്നീ പൊരുത്തങ്ങൾ കൂടാതെ ദശാസന്ധി, പാപസാമ്യം എന്നിവയും പരിഗണിക്കുന്നു. ദമ്പതികൾക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യവും ലഭിക്കുന്നതിനായി, ആവശ്യം എങ്കിൽ ദോഷപരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാനും ഇത് മുഖേന കഴിയുന്നതാണ്. മാര്യേജ്കോംപാറ്റിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് എന്ന ഓൺലൈൻ മലയാള ജാതകസേവനം മുഖേന ഞങ്ങളുടെ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉപദേശം തേടാവുന്നതാണ്.

മേൽപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവ jathakam.org നൽകുന്ന ഏതാനും മലയാളം ജാതക സെർവീസുകളാണ്. ഓരോസെർവീസുകളുടെയും വില വിവരപ്പട്ടിക അതാതു പേജുകളിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഓൺലൈൻ മലയാളം ജാതകം എപ്രകാരം ലഭിക്കും ?

ജനന സ്ഥലം, ജനന തീയതി, ജന്മ സമയം എന്നിങ്ങനെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് വഴി നൽകുക. ശേഷം ‘സബ്മിട്’ എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തി യാൽ പണം അടക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിലേ എത്തുക്കുന്നതാണ്. പണം അടച്ചശേഷം, കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ജാതകം, അല്ലെങ്കിഎൽന്ത് സേവനം തിരഞ്ഞെ ടുക്കുന്നുവോ, അതാത് സേവനാനുസൃതമായ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയക്കുന്നു.